Kyselina mravenčí 65% 5 litrů

Cena
565 Kč
466,94 Kč bez DPH
Dostupnost:
Skladem
ks
Kód zboží:
6039
EAN:
50372K
Značka:
ALL
Hmotnost:
5.84 kg
Běžná cena:
565 Kč

Kyselina mravenčí 65 % - 5 litrů Kyseliny nezasíláme přepravní službou. V případě, že chcete zásilku zaslat a bude obsahovat kyselinu, tak bude kyselina z objednávky automaticky stornována. Kyselina mravenčí (lat. acidum formicicum, též acidum formicum), methanová kyselina (mimo chemii dle PČP metanová kyselina) je nejjednodušší karboxylovou kyselinou. Z jejího vzorce vyplývá, že na karboxylovou skupinu —COOH je vázan pouze jeden atom vodíku. Je to bezbarvá na vzduchu dýmající ostře páchnoucí kapalina, její bod tání a hlavně bod varu jsou podobné jako u vody.  Kyselina mravenčí je obsažena v mravenčím jedu, odtud pochází její název. Dále je obsažena např. v jedu včel nebo v kopřivách. Kyselina mravenčí má leptavé účinky a používá se především v organické technologii. Tvoří jako ostatní kyseliny soli, které se nazývají mravenčany, převládá však označení formiáty. Upozorňujeme, že používat kyselinu mravenčí pro léčení včel v ČR není povolené, proto se prosím tomuto způsobu léčby vyvarujte! Také bohužel nemůžeme kyselinu jen tak zasílat přes přepravní službu. H226 Hořlavá kapalina a páry. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Standardní věty o nebezpečnosti P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. P260 Nevdechujte prach/mlhu . P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte vodou a mýdlem . P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte pěnový nebo práškový hasící přístroj . P405 Skladujte uzamčené. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Objem 5 l