Plnič kyseliny mravenčí 500 ml

Cena
168 Kč
138,84 Kč bez DPH
Dostupnost:
Skladem
ks
Kód zboží:
7379
EAN:
8594197971677
Značka:
ALL
Hmotnost:
0.055 kg
Běžná cena:
168 Kč

Plnič těkavých látek (vhodný i k plnění kyseliny mravenčí). Kyselina mravenčí je nebezpečná látka, proto doporučujeme při plnění kyseliny i jiných látek použít tento plnič kyseliny. Upozorňujeme, že používat kyselinu mravenčí pro léčení včel v ČR není povolené, proto se prosím tomuto způsobu léčby vyvarujte! Pokud jste náš zákazník včelařící na území Německa či Polska, pak lze tento plnič s výhodou použít jako plnič kyseliny mravenčí!  Před použitím se vždy ujistěte, že látka, kterou chcete plničem aplikovat je vhodná ke styku s plastem!  Kyselina mravenčí způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Po manipulaci důkladně omyjte vodou a mýdlem.  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.   PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Rozměry: 17 x 7,5 cm a obsah 500 ml.