Rojochytová vůně Abejar sprej - feromon 300 ml

Cena
249 Kč
205,79 Kč bez DPH
Dostupnost:
Skladem
ks
Kód zboží:
0943
Značka:
ALL
Hmotnost:
0.25 kg
Běžná cena:
249 Kč

Abejar Rojochytová vůně spray - feromon 300 ml

Účinný koncentrát přírodních esencí, které přitahují včely - s úspěchem lze využít k nalákání včel, které se chystají vyrojit, aby si vybraly právě místo označené feromonovým sprejem. 

 

Sprej vystačí zhruba na 15 použití. 

 

 

Jak používat rojochytovou vůni?

  1. Úl nebo roják, do kterého chcete přesunou roj, umístěte na slunné na jih oriantované stanoviště asi 30-50 cm nad terén. Dovnitř vložte jeden až dva rámky z úlu. 
  2. Sprej protřepejte a lehce postříkejte vnitřní stěny úlu nebo rojáku ze vzdálenosti asi 30 cm. 
  3. Opakujte podle potřeby každých 7-10 dnů.

 

 

 

Bezpečnostní informace

 

Hořlavý nebo extrémně hořlavý plyn, popř. hořlavý nebo extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádoba.

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.  Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením. Používejte ochranné rukavice. 

Při požití: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.

Stříkejte krátce přerušovaně.